Whatsapp : 9963164002

Articles Back Articles

 • శ్రీ వరసిద్ది వినాయక వ్రతకల్పము

  శ్రీ వరసిద్ది వినాయక వ్రతకల్పము


  వ్రతమునకు కావలసిన సామగ్రి
  పసుపు 25 గ్రా.
  కుంకుమ 25 గ్రా.
  పార్ఠివగణపతి(మట్టితో చేసిన గణపతి)
  పాలవెల్లి(అలంకారమునకు శక్త్యానుసారం కుదిరిన ఫలాలు )
  నివేదనకు ఏమయినా పిండివంటలు లేదా ఫలాలు
  అక్షతలు
  తమలపాకులు 20
  అగరవత్తులు 1 ప్యాకట్
  ప్రత్తి(ఒత్తులకు,వస్త్రయుగ్మమునకు,
  యజ్ణోపవీతమునకు)
  దీపము(ఆవునేతితొగాని, కొబ్బరి
  నూనెతొగాని)
  పంచామృతములు(ఆవుపాలు, పెరుగు,నెయ్యి, తేనె, పంచదార నీళ్ళు లేదా కొబ్బరి నీళ్ళు) గంధము, వక్కలు, అరపళ్ళు, బెల్లం 100 గ్రా,
  కొబ్బరికాయ
  హారతి కర్పూరం
  పత్రీ పుష్పాలు

  పాలవెల్లిని పండ్లు, పుష్పములు, మామిడి ఆకులు మొదలగు వాటితో అందముగా అలంకరింవి దేవుని మందిరముపై వ్రేలాడదీసి, ఆ పాలవెల్లి క్రింద కర్ర చెక్కను గాని, పీటను గాని పసుపు పూసి, కుంకుమ, వరిపిండి మొదలగువానితో అలంకరింవిఉంచుదురు.
  అక్కడ గణపతి విగ్రహాన్ని ఉంచవలెను
  గమనిక :ఇక్కడ ముందుగా ఒక చిన్న విషయం తెలియపరిచాను చాలామంది వరసిద్ధి గణపతి వ్రతం ఆచరించే ముందు విఘ్నాలు రాకుండా గణపతి పూజ చేస్తూ ఉంటారు కాని అది నన్ను అడిగితె అవసరం లేదు అనే చెబుతాను ఇక్కడ తెలిపిన విధానం అందరికి అర్ధంఅయ్యేలా మరియు ఎవరయినా సరే చేసుకునే విధంగా ఏర్పాటు చేసినది కావునా శ్రద్ధగా ఆచరిస్తే చాలు ఎవరయినా చేసుకొనవచ్చు
  శ్లో: ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశి వర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్సర్వవిఘ్నోపశాంతయే.
  శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమ: అని గణపతికి నమస్కారం చేసుకుని వ్రతం ప్రారంభించండి
  ఆచమనం: ఓం కేశవాయస్వాహా, ఓం నారాయణాయ స్వాహా, ఓం మాధవాయ స్వాహా,ఓం గోవిందాయ నమ:
  విష్ణో, మధుసూదన, త్రివిక్రమ, వామన, శ్రీధర, హృషీకేశ, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ, పురుషోత్తమ, అధోక్షజ, నారసింహ, అచ్యుత, జనార్దన, ఉపేంద్ర, హరే, శ్రీ కృష్ణాయ నమ:
  భూతోఛ్ఛాటన:
  శ్లో: ఉత్తిష్టంతు భూతవిశాచా: ఏతే భూమిభారకా: ఏతేషామవిరోధేన, బ్రహ్మకర్మ సమారధే.
  ప్రాణాయామము:
  మం: ఓం భూ:, ఓంభువ:, ఓగ్ం సువ:, ఓం మహ:, ఓంజన: ఓంతప:, ఓగ్ం సత్యం,ఓంతత్సవితుర్వరేణ్యం, భర్గోదేవస్య ధీమహి, ధియో యోన: ప్రచోదయాత్, ఓమాపోజ్యోతిరసోమృతం బ్రహ్మభూర్భువస్సువరోం.
  సంకల్పము:
  మమ ఉపాత్తదుతితక్షయద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్ధం శుభేశోభనే ముహూర్తే, శ్రీ మహావిష్ణోరాజ్ణయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణ: ద్వితీయపరార్ధే, శ్వేతవరాహకల్పే, వైవస్వతమన్వంతరే, కలియుగే, ప్రధమపాదే, జంబూద్వీపే, భరతవర్షే, భరతఖండే,మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే, శ్రీ శైలస్య ఈశాన్యప్రదేశే,
  గంగా గోదావర్యోర్మధ్యదేశే, శోభనగృహే అస్మిన్ వర్తమాన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన శ్రీ విజయనామ సంవత్సరే, దక్షిణాయనే, భాద్రపదమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్ధ్యాం ——–వాసరే,శుభనక్షత్రే, శుభయోగే, శుభకరణ ఏవంగుణ విశేషేణ విశిష్టాయాం శుభతిదౌ శ్రీమాన్ ——–గోత్ర:ధర్మపత్నీ సమేతస్య, అస్మాకం సహకుటుంబానాం క్షేమ,స్థైర్య,ధైర్య,విజయ,అభయ,ఆయురారోగ్య, ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్ధం, ధర్మార్ధ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్ధసిద్ధ్యర్ధం,
  పుత్రపౌత్రాభి వృద్ద్యర్ధం, సకల కార్వేషు సర్వదాదిగ్వజయ సిద్ధ్యర్ధం, ఇష్టకామ్యార్ధ ఫలసిద్ధ్యర్ధం,వర్షే వర్షే ప్రయుక్త స్రీ వరసిద్ది వినాయక దేవతాముద్ధిస్య శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకదేవతాప్రీత్యర్ధం, సంభవద్భి: అంకై, సంభవద్భి:ఉపచారై:,సంభవతానియమేన, కల్పోక్తప్రకారేణ, ధ్యాన ఆవాహనాది షోడచోపచార పూజాం కరిష్యే. (నీరు ముట్టుకొనవలెను.)

  కలశారాధనం: (కలశం అనగా పూజ చేయుటకు నీరు తీసుకున్న పాత్ర. ఆచమనము చేయుటకు పెట్టుకున్న నీటిపాత్రను కలశారాధనకు వాడరాదు.వేరేపాత్రలో నీటిని పోసి ఆ పాత్రచుట్టూ మూడుచోట్ల గంధము, కుంకుమ, అక్షతలు అద్ది ఆనీటిలో గంధమును, పుష్పములను, అక్షతలను ఉంచితే అదే కలశము. దానిపై చేతిని ఉంచి ఈ క్రింది విధముగా చదువవలెను
  దీని వలన మనము మరియు మనము తెసుకువచ్చిన పూజా ద్రవ్యాలు శుద్ది చేయబడతాయి .
  శ్లో: కలశస్య ముఖే విష్ణు: కంటే రుద్ర స్సమాశ్రిత: మూలే తత్ర స్థితోబ్రహ్మ మధ్యే మాతృగణాస్మృతా:
  కుక్షౌతు సాగరాస్సర్వే సప్తద్వీపా వసుంధరా. ఋగ్వేదోధ యజుర్వేద స్సామవేదో హ్యధర్వణ:
  అంగై శ్చ సహితా స్సర్వే కలశాంబు సమాశ్రితా: కలశే గంధ పుష్పాక్షతాన్ నిక్షిప్యహస్తేనాచ్చాద్య.
  గంగేచ యమునేకృష్ణె గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేర్యౌ జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు.ఆయాంతు శ్రీ మహాగణాధిపతి పూజార్ధం మమ దురితక్షయకారకా: కలశోదకేన దేవం, ఆత్మానం, పూజా ద్రవ్యాణి చ సంప్రోక్ష్య. (కలశములోని నీరు పుష్పముతో గణపతి పైన,వ్రతం ఆచరించే వారిమీద పూజాద్రవ్యములపైన చల్లవలెను.
  (వినాయక విగ్రహానికి పంచామృతములచే శుద్ధి చేయవలెను. పంచామృతములు అంటే ఆవుపాలు, పెరుగు, నెయ్యి, తేనె, పంచదార కలిపిన నీరు. వీనిలో ఒక్కొక్క ద్రవ్యముతో విగ్రహమును శుద్ధి చేయుచూ చదువ వలసిన మంత్రములు ఇవ్వబడినవి. మంత్రము చదువుచు కొంచెము కొంచెముగా పంచామృతములు పుష్పముతో చల్లవలెను. (పంచామృతములు లభింపనిచో కొబ్బరినీటితో లేదా కలశారాధనచేసిన నీటితో ప్రోక్షణ చేయవచ్చును.)
  పాలు: మం: ఆప్యాయస్వసమేతుతే, విశ్వత స్సోమవృష్ణియం, భవా వాజస్య సంగధే
  పెరుగు: మం: దధిక్రావ్ణ్ణోఅకారిషం, జిష్ణోరశ్వస్యవాజిన:, సురభినోముఖాకరత్, ప్రణఆయుగ్ంషితారిషత్
  నెయ్యి: మం: శుక్రమసి జ్యోతిరసి తేజోపిదేవోవస్సవితోత్పునాత్వచ్ఛిధ్రేణ వసోస్సూర్యస్యరశ్మిభి:,
  తేనె: మం: మధు వతఋతాయతే, మధుక్షరంతి సింధవ: మాధ్వీర్నస్సంత్వోషధీ:,మధుసక్తముతో షసి, మధు మాన్నో వనస్పతిర్మధుమాగ్ం అస్తుసూర్య:, మాధ్వీర్గావోభవంతున:
  పంచదార: మం: స్వాదు: పవస్వ దివ్యాయ జన్మనే, స్వాదురింద్రాయసుహ వేతునామ్నే,స్వాదుర్మిత్రాయ వరుణాయ వాయవే, బృహస్పతయే మధుమాగ్ం అదాభ్య:
  ఉదకము: మం: ఆపోహిష్టామయోభువ: తానఊర్జేదధాతన, మహేరణాయ చక్షసే,యోవశ్శివతమోరస: తస్యభాజయతే హన:, ఉశతీరివ మాతర:, తస్మా అరంగ మామవ:యస్యక్షయాయ జిన్వధ, ఆపోజనయధాచన:
  ప్రాణప్రతిష్ట: (పుష్పములు, అక్షతలు తీసుకొని నమస్కరించి ఈ విధముగా చదువ వలెను.)
  మం: తత్పురుషాయ విద్మ్హహే మహాదేవాయ ధీమహి, తన్నో దంతి: ప్రచోదయాత్ శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామినం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివార సమేతం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక మావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి
  (పుష్పములు , అక్షతలు వినాయకునిపై ఉంచవలెను. తరువాత పుష్పమతో వినాయకువి తాకుతూ ఈ క్రింది విధముగాచదివి, ఆ పుష్పమును వినాయకుని వద్ద ఉంచవలెను.)
  మం: అసునీతే పునరస్మాను చక్షు: పున: ప్రాణమిహనోధేహి భోగం, జ్యోక్పశ్యేమ సూర్యమచ్చరంత, మనుమతేమృడయాన స్స్వస్తి, అమృతం వై ప్రాణా:, అమృతమాప: ప్రాణానేవధాస్థానముపహ్వయతే. శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక ప్రాణప్రతిష్టాపన ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు.
  ధ్యానం: (పుష్పములు, అక్షతలు తీసుకొని నమస్కరించి ఈ క్రింది విధముగా చదివి వినాయకునిపై ఉంచవలెను.)
  శ్లో: 1. భవసంచిత పాపౌఘ విధ్వంసన విచక్షణం విఘ్నాంధకార భాస్వంతం, విఘ్నరాజమహం భజే.
  2. ఏకదంతం శూర్పకర్ణం, గజవక్త్రం చతుర్భుజం – పాశాంకుశధరం దేవం, ద్యాయేత్సిద్ధివినాయకం.
  3. ఉత్తమం గణనాధస్య వ్రతం సంపత్కరం శుభం – భక్తాభీష్టప్రదంతస్మాత్, ధ్యాయేత్తంవిఘ్ననాయకం.
  4. ధ్యాయేద్గజాననం దేవం, తప్తకాంచన సన్నిభం – చతుర్భుజం మహాకాయం,సర్వాభరణ భూషితం.
  శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమ: ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి
  ఆవాహనం:
  (పుష్పములు, అక్షతలు తీసుకొని నమస్కరించి ఈ విధముగా చదివి వినాయకునికి సమర్పింవవలెను.)
  శ్లో: అత్రాగఛ్ఛ జగద్వంద్య, సుర రాజార్చితేశ్వర, అనాధ నాధసర్వజ్ఞ, గౌరీ గర్భ సముద్భవ.
  శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమ: ఆవాహయామి.
  రత్నసింహాసనం: (పుష్పములు, అక్షతలు తీసుకొని నమస్కరించి ఈ విధముగా చదివి వినాయకునికి సమర్పింవవలెను.)
  శ్లో: మౌక్తికై: పుష్యరాగైశ్చ, నానారత్న విరాజితం రత్నసింహసనం చారు, ప్రీత్యర్ధంప్రతిగృహ్యతాం.
  శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకస్వామినే నమ: రత్నసింహాసనం సమర్పయామి.
  పాద్యం:
  శ్లో: గజవక్త్ర నమస్తేస్తు సర్వాభీష్ట ప్రదాయక, భక్త్యా పాద్యం మయాదత్తం గృహాణ ద్విరదానన.
  శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకస్వామినే నమ: పాదయో పాద్యం సమర్పయామి. (పుష్పముతో వినాయకుని పాదములపై నీరు చల్లవలెను.)
  అర్ఘ్యం:
  శ్లో: గౌరీపుత్ర నమస్తేస్తు, శంకరప్రియనందన గృహాణార్ఘ్యం మయాదత్తం, గధపుష్పాక్ష తైర్యుతం
  శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకస్వామినే నమ: హస్తయో: అర్ఘ్యం సమర్పయామి. (నీరు విడువవలెను.)
  ఆచమనీయం:
  శ్లో: అనాధ నాధ సర్వజ్ఞ, గీర్వాణ పరిపూజిత, గృహాణాచమనందేవ, తుభ్యందత్తంమయాప్రభో
  శ్లో: శ్రీ వరసిద్ధివినాయకస్వామినే నమ: ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి. ( వినాయకునిపై పుష్పముతో నీరు చల్లవలెను.)
  పంచామృత స్నానం:
  (క్రింది విధముగా చదువుచూ పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, తేనె, పంచదార నీరు పుష్పముతో వినాయకునిపై చల్లవలెను):
  శ్లో: 1. దధిక్షీర సమాయుక్తం మధ్వాజ్యేన సమన్వితం
  మధుపర్కం గ్రహణేదం గజవక్ర్త నమోస్తుతే
  2. స్నానం పంచామృతైర్ధేవ గృహణ గణనాయక
  పయోదధి ఘృతైర్యుక్తం శర్కరామధు సంయుతం
  శ్రీ వరసిద్ది వినాయకస్వామినే నమ:
  పంచామృత స్నానం సమర్పయామి.
  శుద్దోదక స్నానం:
  శ్లో: గంగాది సర్వతీర్ధేభ్య: అమృతైరమలైర్జలై:
  స్నానం కురిష్య భగవాన్నమ పుత్ర నమోస్తుతే :
  శ్రీ వరసిద్ది వినాయకస్వామినే నమ:
  శుద్దోదక స్నానం: సమర్పయామి.( పుషముతో నీరు వినాయకుని పపై చల్లవలెను)
  వస్రం:
  శ్లో: రక్తవస్ర్తద్వయంచారు దేవయేగ్యం చ మంగళం
  శుభప్రధం గృహాణత్వం లంబోదర హరాత్మజ
  శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామినే నమ: వస్ర్తయుగ్మం సమర్పయామి.( పత్తిని ఉండలుగాచేసి తడిపి పసుపు అద్ది వస్ర్తముగా సమర్పించుట ఆచారము. అట్టివి 2 వస్ర్తములు సమర్పించవలెను).
  యజ్ఞోపవీతము
  శ్లొ: రాజితం బ్రహ్మసూత్రంచ కాంచనంచోత్తరీయకం
  గృహాణ సర్వధర్మజ్ఞభక్తానామిష్టదాయకం
  శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామినే నమ:యజ్ఞోపవీతము సమర్పయామి ( ప్రత్తిని చేతితో కోంచెము మేర నూలువలె తీసి అక్కడ పసుపు అద్ది యజ్ఞోపవీతముగా సమర్పించవలెను).
  గంధం:
  శ్లో: చందనాగరు కర్పూరకస్తూరీ కుంకుమాన్వితం
  విలేపనం సుర శ్రేష్ట ప్రీత్యర్దం ప్రతిగుహ్యతం
  శ్రీ వరసిద్దివినాయక స్వామినే నమ: దివ్యశ్రీ చందనం సమర్పయామి.( వినాయకునికి గంధము ఉంగరపు వ్రేలితో సమర్పించవలెను.)
  ఆభరణం:
  శ్లో: అక్షతాన్ ధవళాన్ దివ్యాన్ శాలియాన్ తండులాన్
  శుభాన్, గృహాణ పరమానంద ఈశుపుత్రనమోస్తుతే
  శ్రీ వరసిద్దివినాయక స్వామినే నమ: అలంకరణార్దాం అక్షతాన్ సమర్పయామి. (అలంకరణార్దాం అక్షతలు సమర్పింపవలెను)
  పుష్పాణి:
  శ్లో: సుగంధాణి సుపుస్పాణిజాజీకుందముఖానిచ
  ఏకవింశతి పత్రాణిసంగృహాణ నమోస్తుతే
  శ్రీ వరసిద్దివినాయక స్వామినే నమ: పుష్పాణి పూజయామి ( వినాయకునికి పుష్పములు సమర్పింపవలెను)
  అధాంగపూజ: (ఇక్కడ వినాయకుని ప్రతి అంగమును పుష్పములచే పూజించవలెను.)
  ఓం గణేశాయనమ: పాదౌ పూజయామి.(పాదములు)
  ఓం ఏకదంతాయనమ: గుల్ఫౌ పూజయామి. (చీలమండలు)
  ఓం శూర్పకర్ణాయనమ: జానునీ పూజయామి. (మోకాళ్ళు)
  ఓం విఘ్నరాజాయనమ: జంఘే పూజయామి. (పిక్కలు)
  ఓం అఖువాహనాయనమ: ఊరూ పూజయామి. (తొడలు)
  ఓం హేరంబాయనమ: కటిం పూజయామి. (మొల)
  ఓం లంబోదరాయనమ: ఉదరం పూజయామి. (కడుపు)
  ఓం గణనాధాయనమ: నాభిం పూజయామి. (బొడ్డు)
  ఓం గణేశాయనమ: హృదయం పూజయామి. (వక్షము)
  ఓం స్థూలకంటాయనమ: కంటం పూజయామి.(కంటం)
  ఓం స్కందాగ్రజాయనమ: స్కందౌ పూజయామి.(భుజములు)
  ఓం పాశహస్తాయనమ: హస్తౌ పూజయామి.(చేతులు)
  ఓం గజవక్త్రాయనమ: వక్త్రం పూజయామి.(నోరు)
  ఓం విఘ్నహంత్రేనమ: నేత్రం పూజయామి. (కండ్లు)
  ఓం శూర్పకర్ణాయనమ: కర్ణౌ పూజయామి. (చెవులు)
  ఓం ఫాలచంద్రాయనమ: లలాటం పూజయామి. (నుదురు)
  ఓం సర్వేశ్వరాయనమ: శిర: పూజయామి. (శిరస్సు)
  ఓం విఘ్నరాజాయనమ: సర్వాంగాని పూజయామి.

  శ్రీ విఘ్నేశ్వర అష్టోతర శతనామావళి :
  ఓం వినాయకాయ నమః ।
  విఘ్నరాజాయ నమః ।
  గౌరీపుత్రాయ నమః ।
  గణేశ్వరాయ నమః ।
  స్కన్దాగ్రజాయ నమః ।
  అవ్యయాయ నమః ।
  పూతాయ నమః ।
  దక్షాధ్యక్ష్యాయ నమః ।
  ద్విజప్రియాయ నమః ।
  అగ్నిగర్భచ్ఛిదే నమః ।
  ఇంద్రశ్రీప్రదాయ నమః ।
  వాణీబలప్రదాయ నమః ।
  సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః ।
  శర్వతనయాయ నమః ।
  గౌరీతనూజాయ నమః ।
  శర్వరీప్రియాయ నమః ।
  సర్వాత్మకాయ నమః ।
  సృష్టికర్త్రే నమః ।
  దేవానీకార్చితాయ నమః ।
  శివాయ నమః ।
  శుద్ధాయ నమః ।
  బుద్ధిప్రియాయ నమః ।
  శాంతాయ నమః ।
  బ్రహ్మచారిణే నమః ।
  గజాననాయ నమః ।
  ద్వైమాతురాయ నమః ।
  మునిస్తుత్యాయ నమః ।
  భక్త విఘ్న వినాశనాయ నమః ।
  ఏకదంతాయ నమః ।
  చతుర్బాహవే నమః ।
  శక్తిసంయుతాయ నమః ।
  చతురాయ నమః ।
  లంబోదరాయ నమః ।
  శూర్పకర్ణాయ నమః ।
  హేరంబాయ నమః ।
  బ్రహ్మవిత్తమాయ నమః ।
  కాలాయ నమః ।
  గ్రహపతయే నమః ।
  కామినే నమః ।
  సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ నమః ।
  పాశాంకుశధరాయ నమః ।
  ఛన్దాయ నమః ।
  గుణాతీతాయ నమః ।
  నిరంజనాయ నమః ।
  అకల్మషాయ నమః ।
  స్వయంసిద్ధార్చితపదాయ నమః ।
  బీజాపూరకరాయ నమః ।
  అవ్యక్తాయ నమః ।
  గదినే నమః ।
  వరదాయ నమః ।
  శాశ్వతాయ నమః ।
  కృతినే నమః ।
  విద్వత్ప్రియాయ నమః ।
  వీతభయాయ నమః ।
  చక్రిణే నమః ।
  ఇక్షుచాపధృతే నమః ।
  అబ్జోత్పలకరాయ నమః ।
  శ్రీధాయ నమః ।
  శ్రీహేతవే నమః ।
  స్తుతిహర్షతాయ నమః ।
  కలాద్భృతే నమః ।
  జటినే నమః ।
  చన్ద్రచూడాయ నమః ।
  అమరేశ్వరాయ నమః ।
  నాగయజ్ఞోపవీతినే నమః ।
  శ్రీకాంతాయ నమః ।
  రామార్చితపదాయ నమః ।
  వృతినే నమః ।
  స్థూలకాంతాయ నమః ।
  త్రయీకర్త్రే నమః ।
  సంఘోషప్రియాయ నమః ।
  పురుషోత్తమాయ నమః ।
  స్థూలతుణ్డాయ నమః ।
  అగ్రజన్యాయ నమః ।
  గ్రామణ్యే నమః ।
  గణపాయ నమః ।
  స్థిరాయ నమః ।
  వృద్ధిదాయ నమః ।
  సుభగాయ నమః ।
  శూరాయ నమః ।
  వాగీశాయ నమః ।
  సిద్ధిదాయ నమః ।
  దూర్వాబిల్వప్రియాయ నమః ।
  కాన్తాయ నమః ।
  పాపహారిణే నమః ।
  కృతాగమాయ నమః ।
  సమాహితాయ నమః ।
  వక్రతుణ్డాయ నమః ।
  శ్రీప్రదాయ నమః ।
  సౌమ్యాయ నమః ।
  భక్తాకాంక్షితదాయ నమః ।
  అచ్యుతాయ నమః ।
  కేవలాయ నమః ।
  సిద్ధాయ నమః ।
  సచ్చిదానందవిగ్రహాయ నమః ।
  జ్ఞానినే నమః ।
  మాయాయుక్తాయ నమః ।
  దన్తాయ నమః ।
  బ్రహ్మిష్ఠాయ నమః ।
  భయావర్చితాయ నమః ।
  ప్రమత్తదైత్యభయదాయ నమః ।
  వ్యక్తమూర్తయే నమః ।
  అమూర్తయే నమః ।
  పార్వతీశంకరోత్సంగఖేలనోత్సవలాలనాయ నమః ।
  సమస్తజగదాధారాయ నమః ।
  వరమూషకవాహనాయ నమః ।
  హృష్టస్తుతాయ నమః ।
  ప్రసన్నాత్మనే నమః ।
  సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః ।
  ॥ ఇతి శ్రీసిద్ధివినాయకాష్టోత్తరశతనామావలిః ॥


  ధూపం:
  శ్లో: 1. వనస్పతిరసై ర్దివ్యై ర్నానాగన్ధై స్సుసంయుతమ్– ఆఘ్రేయస్సర్వదేవానాం ధూపోయంప్రతిగృహ్యతాం
  శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకస్వామినే నమ: ధూపమాఘ్రాపయామి.(అగరవత్తులు వెలిగించివినాయకునికి ధూపము చూపించవలెను.)
  దీపం:
  శ్లో: సాజ్యం త్రివర్తి సంయుక్తంవహ్ని నాయోజితం ప్రియం, గృహాణ మంగళం దీపం ఈశపుత్రనమోస్తుతే
  శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమ: దీపం దర్శయామి(దీపమునకు నమస్కరించి వినావకునికు చూపించవలెను.)
  ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి.(నీరువదలవలెను.)
  నైవేద్యం:
  శ్లో: 1. సుగన్ధా స్సుకృతాంశ్చైవ మోదకాన్ ఘృతపాచితాన్, నైవేద్యం గృహ్యతాందేవ చణముద్గై:ప్రకల్పితాన్
  2. భక్ష్యం భోజ్యంచ లేహ్యంచ చోష్యం పానీయమేవచ ఇదం గృహాణ నైవేద్యంమయాదత్తం వినాయక.
  (ఒక పళ్ళెములో పళ్ళు, పాలు, నీళ్ళతో పాటు చేసిన పిండి వంటలు, వంటలు కొంచెంకొంచెము ఉంచి, నీళ్ళు చల్లుతూ తర్వాత పళ్ళెము చుట్టూ నీరు త్రిప్పుచూ వినాయకునికి నైవేద్యం చూపించవలెను.)
  ఓం భూర్భువస్సువ: ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య దీమహి ధియో యోన: ప్రచోదయాత్సత్యంత్వర్తేన పరిషించామి అమృతమస్తు అమృతోపస్తరణమసి.
  శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకస్వామినే నమ: కల్పోక్త నైవేద్యం సమర్పయామి.
  ఓం ప్రాణాయ స్వాహా ఓం అపానాయ స్వాహా ఓం వ్యానాయస్వాహా ఓం ఉదానాయ స్వాహా ఓం సమానాయ స్వాహా మధ్యేమధ్యే పానీయం సమర్పయామి
  అమృతాపి ధానమసి, ఉత్తరాపోశనం సమర్పయామి హస్తౌ ప్రక్షాళయామి, పాదౌ ప్రక్షాళయామి,శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి.
  (3సార్లు కొంచెం కొంచెం నీరు వదలవలెను.)
  తాంబూలం:
  శ్లో: పూగీ ఫలైస్స కర్పూరైర్నాగవల్లీదళైర్యుతం ముక్తాచూర్ణ సమాయుక్తం తాంబూలంప్రతిగృహ్యతాం
  (5తమలపాకులు, 2వక్కలు వినాయకుని వద్ద ఉంచి నమస్కరించవలెను.)
  రాజనం: (కర్పూరం వెలిగించి ఈ క్రింది విధముగా చదువుతూ గంటమ్రోగించవలెను.)
  మం: వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం, ఆదిత్యవర్ణం తమసస్తుపారే, సర్వాణి రూపాణివిచిత్య ధీర: నామాని కృత్వా అభివదన్ యదాస్తే
  సమ్రాజంచ విరాజంచాభి శ్రీర్యాచనో గృహే లక్ష్మీ రాష్ట్ర స్యయాముఖే, తయామాసగ్ం సృజామ:సంతతశ్రీరస్త్రు, సమస్త సన్మంగళాని భవంతు
  నిత్య శ్రీరస్త్రు నిత్యమంగళానిభవంతు
  శ్లో: ఘృతవర్తి సహస్రైశ్చ కర్పూర శకలైస్తధా నీరాజనం మయాదత్త గృహాణ వరదోభవ
  శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకస్వామినే నమ: కర్పూర నీరాజనం సమర్పయామి.
  (పళ్ళెములో నీరు వదలవలెను.)
  మంత్రపుష్పం (చేతిలో పువ్వులు, అక్షతలు తీసుకుని క్రింది విధముగా చదువుతూ నమస్కరించవలెను.)
  మం: ధాతా పురస్తాద్యముదాజహార, శక్ర:ప్రవిద్వాన్ ప్రదిశశ్చతస్ర: తమేవం విద్వానమృతఇహ భవతి, నాన్య: పంధా అయనాయ విద్యతే ఓం సహస్ర శీర్షం దేవం విశ్వాక్షం వశ్వశంభువం
  శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమ: వేదోక్త సువర్ణ దివ్యమంత్రపుష్పం సమర్పయామి. (అక్షతలు, పుష్పములు వినాయకుని పాదములపై ఉంచవలెను.)
  పునరర్ఘ్యం:
  శ్లో: అర్ఘ్యం గృహాణ హేరంబ సర్వభద్రప్రదాయక గంధ పుష్పాక్షతైర్యుక్తం పాత్రస్ద్గం పాపనాశన.
  శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమ: పునరర్ఘ్యం సమర్పయామి. (నీరు వదలవలెను.)
  ఆత్మప్రదక్షిణ:
  (అక్షతలు, పువ్వులు తీసుకుని కుడిచేతిమీదుగా తమచుట్టూ తాము తిరుగుతూ ఈక్రింది విధముగా చదువవలెను)
  శ్లో: 1. యానికానిచపాపాని జన్మాంతర కృతానిచ, తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే
  2. పాపాహం పాప కర్మాణా పాపాత్మా పాప సంభవ:
  3.అన్యధశరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్కారుణ్య భావేన రక్షరక్ష వినాయక.
  శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమ: ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి. (అక్షతలు, పువ్వులు వినాయకుని పాదముల చెంత ఉంచవలెను.)
  సాష్టాంగం:
  మం: ఉరసా శిరసా దృష్ట్యామనసా వచసాతధా పద్భ్యా కరాభ్యాం కర్ణాభ్యాం ప్రణామోష్టాంగఉచ్యతే.
  శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకస్వామినే నమ: సాష్టాంగ నమస్కారం సమర్పయామి.
  (సాష్టాంగ నమస్కారం అనగా ఎనిమిది అంగములతో చేయు నమస్కారము. అనగా 1.వక్షము 2.శిరస్సు 3. కండ్లు 4. మనస్సు5. వాక్కు 6. పాదములు
  7. చేతులు 8. చెవులు. పురుషులు మాత్రమే పూర్తిగా సాగిలపడిచేయవలను.)
  రాజోపచారములు: ఛత్రం సమర్పయామి, చామరంవీచయామి, నృత్యం దర్శయామి, గీతంశ్రావయామి, దర్పణం దర్శయామి,అశ్వానారోహయామి,గజానారోహయామి,రధానారోహయామి,ఆందోళికాది సమస్త రాజోపచార, భక్త్యోపచార, శక్త్యోపచార పూజాన్ మనసాసమర్పయామి. (పుష్పములను సమర్పించవలెను.)
  శ్లో: 1. యస్య స్మృత్యాచ నమోక్త్యా తప: పూజాక్రియాదిషు న్యూనం సంపూర్ణతాం యాతి సద్యోవందే వివాయక.
  2. మంత్రహీనం, క్రియాహీనం, భక్తిహీనం వినాయక యత్పూజితం మయాదేవపరిపూర్ణంతదస్తుతే.
  అనయా ధ్యాన ఆవాహనాది షోడచోపచార పూజయాంచ,భగవాన్ సర్వాత్మక శ్రీ వరసిద్ధివినాయక దేవతా సుప్రీతస్సుప్రసన్నో వరదో భవతు.
  అపరాధ క్షమార్పణ:
  శ్లో: 1. అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతే అహర్నిశం మయాదాసోయమితి మాంమత్వాక్షమస్వపరమేశ్వర.
  2. ఆవాహనం నజానామి నజానామి విసర్జనం పూజావిధిం నజానామి క్షమస్వ పరమేశ్వరసర్వాపరాధాన్ క్షమధ్వం
  శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక దేవతాప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి.(పూజ చేసిన పుష్పములు, అక్షతలు తీసుకొని శిరస్సున ధరించవలెను.)
  హరి: ఓం తత్సత్
  బ్రహ్మార్పణమస్తు
  (ఇంతటితో వినాయకుని పూజావిధానము పూర్తి అయినది.)
  శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక వ్రతకధ:
  (అక్షతలు చేతిలో తీసుకొని కధ చదువవలెను.)
  శూతుడు అను ఋషి శౌనకాది మునులకు వరసిద్ధివినాయక వ్రతమును గురించి చెప్పెను.
  వినాయకుడు అనగా దుష్టులను, విఘ్నములను అదుపులో పెట్టువాడు అని అర్ధము. ఇతడు విద్యాధిదైవతము గాను, వ్రాయుట అను పద్ధతిని ఆరంభించిని దైవము గాను పూజింపబడు చున్నాడు.
  విఘ్నేశ్వరుని పుట్టుక:
  పూర్వం గజముఖుడైన అసురుడు పరమేశ్వరుని మెప్పించి కోరరాని వరముకోరి, తను అజేయుడుగా, ఎవరూ వధింపరాని విధంగా ఉండుటకై పరమశివుని తన ఉదరమునందు నివసించాలని వరము పొందినాడు. అది విన్న పార్వతీదేవి కలతచెంది శ్రీ మహావిష్ణువును ప్రార్ధింపగా,నందీశ్వరుని గంగిరెద్దుగా, తాను గందిరెద్దును ఆడించేవానిగా వేషము ధరించి,గంగిరెద్దును గజాసురుని ఎదుట చిత్రవిచిత్రముగా ఆడించి ఆ అసురుని మెప్పించి, ఆఅసురుని ఉదరకుహరమందున్న పరమశివుని కోరినాడు. అంత విష్ణుమాయను గ్రహించి,తనకు చేటుకాలము దాపురించిందని తలచి, శివుని ఉద్దేశించి, గజాసురుడు ” ప్రభూ! శ్రీ హరి ప్రభావముచే నాజీవితకాలము ముగియనున్నది. నా అనంతరం నా శిరస్సు త్రిలోకములు పూజించునట్లు, నాచర్మమును నిరంతరము నీవు ధరించునట్లు వరము నిమ్మని తన శరీరమును నందీశ్వరునకు వశము చేసి శివునకు తన ఉదరకుహరమునుండి విముక్తిని ప్రసాదించినాడు. చాలాకాలమునకు శివుడు తిరిగి కైలాసమునకు వచ్చుచున్నాడన్న శుభవార్త తెలిసిన పార్వతీదేవి సర్వాలంకారభూషితురాలై భర్తను స్వాగతింపదలచి, అభ్యంగనస్నాన
  మాచరించుటకుసిద్ధమై, నలుగుపిండితో ఒక బాలునిబొమ్మను చేసి, దానికి ప్రాణప్రతిష్ట చేసి,లోపలికి ఎవరూ రాకుండా వాకిలి వద్ద కాపలా ఉంచెనుఅంత సంతోషముతో పార్వతి చెంత చేరాలని వస్తున్న పరమేశ్వరుని గాంచిన ఆ బాలుడు అభ్యంతరమందిరమందు నిలువరించగా, పరమేశ్వరుడు ఆగ్రహము పట్టలేక ఆ బాలుని శిరమును ఖండించి మందిరము లోనికి ఏగినాడు. మాటలసందర్భంలో బాలుని ప్రసక్తి రాగా జరిగిన ఘోరముతెలుసుకొన్న పార్వతీదేవిని శివుడు ఓదార్చి, ఉత్తరదిశగా తలపెట్టి నిద్రించుచున్న ప్రాణి తలను తెచ్చి ఆ కుర్రవాని మొండెమునకు అతికింపుమని తన పరివారమునకు ఆదేశించెను. వారు ఉత్తరముగా పరుండిన ఒక ఏనుగు తలను తిచ్చి ఆబాలుని మొండెమునకు
  అతికించిరి. అప్పుడు శివుడు ప్ర్రాణప్రతిష్ట చేయగా ఆబాలుడు గజాననుడైనాడు. గజాననుడు తల్లిదండ్రులకు భక్తితో సేవించుచుండెను. ఇతడు సులభముగా ఎక్కి తిరుగుటకు అనింద్యుడను ఒక మూషికమును వాహనముగా చేసికొనెను. కొంతకాలమునకు పార్వతిపరమేశ్వరులకు కుమారస్వామి జనియించెను. అంత మహేశ్వరుడు కుమారులతో “ఇరువురిలో ఎవరు ముల్లోకములందలి
  పుణ్యతీర్ధములందు స్నానమాచరించి ముందుగా తనను చేరుదురో వారికి ఆధిపత్యము యిత్తుననెను. వెంటనే కుమారస్వామి తన నెమలి వాహనమునధిరోహించి, వాయువేగమున బయలువెడలెను. గుజ్జురూపమున నున్న గజాననుడు తన మూషకవాహనంపై తండ్రి పెట్టిన పోటి నెగ్గడం అసాధ్యమని గ్రహించి, కాస్త ఆలోచించి, ఈ పోటీ తన గురించి పెట్టినట్లు గ్రహించి, గజాననుడు భక్తితో ముమ్మారు తల్లిదండ్రులకు,ప్రదక్షిణ నమస్కారాలాచరించి ప్రణమిల్లాడు. అక్కడ కుమారస్వామి ఏ తీర్ధమునకు పోయిననూ అన్నగారు తనకన్న ముందు ఉండటం చూసి, ఆశ్చ్రర్యమునొంది, కైలాసమునకు చేరగానే తల్లిదండ్రులకు ప్రణమిల్లుతున్న అన్నగారిని చూసి, జరిగినది తెలుసుకొని, తన అహంకారమును నిందించుకొని, తండ్రితో అన్నయ్యకే గణాధిపత్యమును ఒసంగమనెను. మహేశ్వరుడు భాద్రపద శుద్ధ చవితి తిధియందు గజాననునకు విఘ్నాధిపత్యమునొసంగెను. ఆ దినమున గజాననుడు సర్వజనులు భక్తిశ్రద్ధలతో చేసినపూజను గ్రహించి, కుడుములు, ఉండ్రాళ్ళు ,పళ్ళు మొదలుగా గల ఎన్నో రకాలు నైవేద్యాలను ఆరగించి, కైలాసమునకేగి, తల్లితండ్రులకు పాదాభివందనం చేయడానికి ఎంతో కష్ట పడుతున్న వినాయకుని చూసి పరమశివుని శిరమునందలి చంద్రుడు వికటముగానవ్వెను. అంత రాజదృష్టి శోకిన రాళ్ళు కూడ నుగ్గవునను సామెత ననుసరించి, విఘ్నేశ్వరుని ఉదరము పగిలి కుడుములచట ఎల్లెడల ద్రొల్లెను. అంత పార్వతీ దేవి శోకించుచు చంద్రుని చూచి, ” పాపాత్మా! నీ దృష్టి తగిలి నా కుమారుడు మరణించెను. కావున నిన్ను చూచినవారు నీలాపనిందలు పొందుదురుగాక.” అని శపించెను. ఆ సమయమును సప్తమహర్షులు యజ్ఞము చేయుచు తమభార్యలతో అగ్నికి ప్రదక్షిణము చేయుచుండిరి. అగ్నిదేవుడు ఋషిపత్నులను మోహించి శాపభయమున క్షీణించుచుండ అంతస్వాహాదేవి అరుంధతిరూపము తప్ప తక్కిన ఋషిపత్నుల రూపములను తానే ధరించి, భర్తకు ప్రియమును కలుగచేసెను. అయితే ఋషులు అగ్ని దేవునితో ఉన్నది తమ భార్యలేనని భావించి, వారిని పరిత్యజించినారు. పార్వతీదేవి శాపానంతరము చంద్రుని చూచుటవల్లే తమకిట్టి నీలాపనిందలు కలిగెనని గ్రహించి, వారు బ్రహ్మదేవుని కడకేగి, జరిగినది విన్నవించి ప్రార్ధింపగా బ్రహ్మదేవుడు ఋషులతో వారి పత్నుల తప్పు ఏమియు లేదని తెలిపి, వారితో కూడ బ్రహ్మ కైలాసమునకు ఏతెంచి, ఉమామహేశ్వరులను సేవించి, మృతుడై ఉన్న వినాయకుని బ్రతికించెను. అంత దేవాదులు,” పార్వతీ దేవి! నీవిచ్చిన శాపవశమును లోకములకెల్ల కీడు వాటిల్లెను. కావున దానిని ఉపసంహరింపమని ప్ర్రార్ధింప అంత పార్వతీ దేవి , “ఏనాడు వినాయకుని చూచి చంద్రుడు నవ్వెనో ఆ దినము చంద్రుని చూడరాదు.” అని శాపావకాశము నొసెంగెను. అంత వారందరు వారి గృహమలకేగి భాద్రపద శుద్ధచవితి నాడు చంద్రుని చూడక జాగరూకతతో సుఖముగా నుండిరి.ఇట్లు కొంత కాలము గడిచెను. అందువల్ల అతడు గణపతి అయ్యొను. అటులనే విఘ్నములకు కూడా ఆధిపత్యము ఒసగుటవలను విఘ్నేశ్వరుడైనాడు. ఈ ఆధిపత్యములు స్వీకరించిన రోజు,తాను జన్మించినరోజు భాద్రపద శుద్ధ చవితి కనుక ఆరోజు ముల్లోకములలోని వారు వినాయకుని పూజించి తమతమ అభీష్టములు పొందెదరు. శ్యమంతకోపాఖ్యానము: ద్వాపరయుగమున శ్రీకృష్ణపరమాత్ముని నారదుడుదర్శించి స్తుతించుచు ప్రియసంభాషణ జరుపుచు, ” స్వామీ! సాయంసమయమాయెను. ఈనాడు విఘ్నేశ్వర చతుర్ధి గాన పార్వతీశాపముచే చంద్రుని చూడరాదు. కాన సెలవివ్వవలసింది.” అని నారదుడు వెడలగానే ద్వారకయందు ఆనాటి రాత్రి చంద్రుని చూడరాదు. అనిచాటింపు వేయించెను. ఆనాటి రాత్రి క్షీరప్రియుడగుటచే శ్రీకృష్ణుడు మింటికి చూడకనే గోష్టమునకు పోయి పాలుపిదుకుచు పాలలో చంద్ర ప్రతిబింబము గాంచి, “ఆహా! నాకిక ఎట్టి ఆపద రానున్నదో” అని సంశయించెను.
  వృష్ణి వంశీయుడగు నిమ్నుడను వానికి ప్రసేనుడు, సత్రాజిత్తు అను యిరువురు కొడుకులు ఉండెడివారు. సత్రాజిత్తు సూర్యదేవుని ఆరాధించి,సూర్యుని మెప్పించి,అత్యంత ప్రకాశవంతమైన రోజుకి ఎనిమిది బారువుల బంగారము నిచ్చునట్టి శ్యమంతకమణి అను ఒక దివ్యమైన మణిని వరంగా పొందెను.ఆ మణిని తీసుకుని శ్రీకృష్ణదర్శనార్ధము ద్వారకకు విచ్చేసిన సత్రాజిత్తు ద్వారా మణి మహిమను తెలుసుకున్న శ్రీకృష్ణుడు ఆ మణిని ద్వారకను పాలిస్తున్న ఉగ్రసేన మహారాజుకు కానుకగా యిమ్మనెను. సత్రాజిత్తు అందుకు నిరాకరించెను. కొంతకాలమునకు ప్రసేనుడు అశుచిగా ఉండి మణిని ధరించి వేటకు వెడలెను.మహామహిమాన్వితమైన ఆమణిని శుచి కాని వారు ధరించినచో వారికి అపాయము వాటిల్లగలదు. ఒక సింహము అది ఒక మాంసఖండముని భ్రమసి ప్రసేనుని చంపి ఆ మణిని గ్రహింపగా జాంబవంతుడను భల్లూకరాజు సింహమును చంపి మణిని తీసుకొనిపోయి తన కుమార్తె అయిన జాంబవతికి ఆటవస్తువుగా యిచ్చెను. మరునాడు సత్రాజిత్తు తమ్ముని మరణవార్త విని, “శ్రీకృష్ణుడు మణినీయనందులకు తనసోదరుని చంపి మణిని అపహరించెను”. అని చాటించెను. అది విని శ్రీకృష్ణుడు నాడు క్షీరమున చంద్రబింబ దర్శనదోషంబని తలచి దానిని నివారించుకొనుటకు తనపరివారముతో అరణ్యమునకు బయలుదేరి ప్రసేనుని జాడలు, అతనిని చంపిన సింహపు జాడలు,జాంబవంతుని అడుగుల జాడలు అనుసరించి జాంబవంతుని గుహకు చేరి మణిని తీయునంతలో జాంబవంతుడు వచ్చి కృష్ణునితో యుద్ధమునకు తలపడెను. యుద్ధము అతిభయంకరముగా ఇరువది ఎనిమిది రోజులు సాగెను. మహాపరాక్రమవంతుడగు జాంబవంతుడు తన బలము క్షీణించుట గ్రహించి శ్రీకృష్ణుని సాక్షాత్తు విష్ణువుగా గుర్తించి శరణుజొచ్చి శమంతకమణిని, తనకుమార్తె అగు జాంబవతిని శ్రీకృష్ణునికి సమర్పించెను. కృష్ణుడు ద్వారకకు చేరి ఆ మణిని సత్రాజిత్తుకు అందజేసి జరిగినదంతయు వివరించెను. సత్రాజిత్తు తను ప్రచారము చేసిన అపవాదుకు సిగ్గుపడి తన కుమార్తె అగు సత్యభామను కృష్ణునకు సమర్పించెను. జాంబవతి, సత్యభామలను పరిణయమాడుతున్న శ్రీకృష్ణుని మునులు, దేవాదులు భక్తిప్రపత్తుల స్తుతించి, శ్రీకృష్ణునితో, ” మీరు సమర్ధులు గాన నీలాపనిందలు బాపుకొంటిరి. మాకేమి గతి ” అని ప్రార్ధింప శ్రీకృష్ణుడు దయాళుడై భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు పొరపాటున చంద్ర దర్శనమయిన యెడల ఆనాడు గణపతిని యధావిధిని పూజించి ఈ శ్యమంతకమణి కధను విని అక్షతలు శిరమున దాల్చు వారు నీలాపనిందల నొందకుందురు గాక.” అని ఆనతీయ దేవాదులు సంతసించి తమనివాసములకు పోయి ప్రతి సంవత్సరము అందరు తమ తమ శక్త్యానుసారము భాద్రపద శుద్ధ్హ్హ్హ చవితి నాడు గణపతిని పూజించి అభీష్టసిద్ధిగాంచుచు సుఖముగా నుండిరి. శాపమోక్షప్రకారము వినాయక వ్రతకధను సూతుడు శౌనకాదిమునులకు వినిపించి తన నిజాశ్రమమునకరిగెను.
  వినాయక వ్రత మహిమ:
  ఈవ్రతమును అన్నికులములవారు, స్త్రీపురుషులెల్లరూ చేయవచ్చును. భక్తిశ్రద్ధలతో చేసినచో వినాయకుడు వారివారి ప్రయత్నములను సఫలమొనర్చి, విజయము చేకూర్చును. ఈ వ్రతమును చేసి పూర్వము ధర్మరాజాదులు రాజ్యమును,దమయంతి నలుని పొందిరి. వృత్రాసురుని చంపినపుడు ఇంద్రుడు, సీతను వెదకునపుడు శ్రీరాముడు, గంగను భువికి తెచ్చునపుడు భగీరధుడు, క్షీర సాగర మధనము చేయనపుడు దేవాసురులు, కుష్టు వ్యాధి నివారణకై సోమదేవ మహారాజు ఈ వ్రతము చేసి తమ ప్రయత్నములో అఖండ విజయమును పొందిరి. అటులనే ఏదేని బృహత్కార్యము తలపెట్టినపుడు వరసిద్ధి వినాయక వ్రతమొనరించి కార్యోన్ముఖులైనచో తప్పక విజయము సాధింతురు. వినాయక
  చవితి రోజున చంద్రదర్శనదోషమును పోగొట్టుకొనుటకు ఈ క్రింది శ్లోకము జపించవలెనని ధర్మసింధువునకు ఆదేశము కలదు.
  శ్లో: సింహ: ప్రసేనమవధీత్ సింహా జాంబవతాహతా: సుకుమారక మారోధీ: తవహ్యేషశమంతక:
  శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక వ్రతకధ సమాప్తము.
  స్వస్తి ప్రజాభ్య: పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేన మహిం మహీశా: గో బ్రాహ్మణేభ్య శ్శుభమస్తు నిత్యం లోకా స్సమస్తా స్సుఖినో భవంతు.
  మంగళం మహత్
  (కధారంభమున పట్టుకొనిన అక్షతలు శిరస్సున ధరించవలెను.)

  2017-08-22 11:36:37